Stavovská demokracie

Stavovský stát jako řešení současné krize

Stavovská společnost

Stavovská společnost je decentralizovaný stát bez politických stran, který se řídí autoritativně s demokratickými prvky. Stavovská společnost není pluralitní ve smyslu politickém, je pluralitní ve smyslu kuriálních stavů.

 

pokračovat ve čtení

 

 

 

Komentáře

Sókratés

Demokratické zřízení doplatí na to že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.

 

Sókratés

Facebook

 

Česká vlastenecká síť

 

 

Tento web je určen novému uspořádání společnosti postavenému na poznání duchovních a přírodních zákonů. Není ovšem vyloučen do budoucna, pokud si to okolnosti vyžádají, vznik stejnojmenné politické strany.

Aby lidé nemohli tvrdit, že tady nebyla alternativa k dnešním zvrhlým a zhoubným politickým stranám, tak jsem vytvořil web Stavovská demokracie, jehož principy a zásady nestojí na rozumové vyčůranosti a vychytralosti, ale na poznání duchovních a přírodních zákonů. Jen pokud se lidé vřadí do těchto zákonů stvoření, tak jen tehdy může vzniknout harmonie a mír. Sami vidíte, že doposud žádná strana nepřinesla trvalý rozkvět. Žádná totiž neusilovala o poznání zákonů stvoření. Je to tedy na vás, jestli vznikne politická strana Stavovská demokracie. Jestli si nasbíráte potřebný počet podpisů k jejímu vzniku. A jestli v dostatečném počtu ji budete podporovat a volit, aby mohla nastat skutečná změna. Přesvědčení vzniká prožitím, nikoli učením se. Lidé by už mohli mít dostatek prožití o co dnešním stranám jde. Ještě jsme neměli stranu, která by stála skutečně na poznání zákonů stvoření. Je možné, že čas k tomu se pomalu blíží... jednak možnosti už moc není a čas se také krátí. Je to jen na vás. Buď zůstanou lidé tupými ovcemi s koblihou a ovladačem v rukou anebo se proberou a přivodí si změnu. Jedno je ale jisté, pokud zůstanou lidé nečiní, tak utrpení bude vzrůstat, protože to ani jinak nejde, když tvor jde proti přírodním zákonům. Buď se lidé probudí dobrovolně nebo v příchozím utrpení nebo vůbec a propadnou zkáze. Celý článek: Úvodní slovo zakladatele webu

Setkáváme se dnes často s tím, že lidé nejsou schopní se přiznat k tomu, že jsou vlastenci. Až tak dalece jsou asi zmanipulování prozápadními médií. Je zapotřebí, aby lidé pochopili, že být vlastenec znamená, že jste normální člověk a v dnešní době je to čestný titul. Znamená to, že jste schopní cítit a proto milujete svou vlast na rozdíl od nebezpečných deviantů rozumářů a materialistů, kteří tento svět vedou do záhuby. A protože tito zvrhlíci už nejsou schopní vycítit přirozenost řádu stvoření a podvědomě tuší, že jim hrozí v jejích chlípnosti vyhubení, tak legalizují a ochraňují různé zvrácené úchylky a zhoubné ideologie. Jestliže o sobě tvrdíte, že nejste vlastenec, tak to znamená, že už nejste člověk, protože za člověka může být považován pouze tem, kdo člověka nechá v sobě působit a vlastní člověk se projevuje cítěním, nikoli rozumem. Láska k vlasti je Bohem zakotvena do každé duše. Pokud tedy necítíte lásku k vlastí, tak už nemůžete být považování za člověka, jste jen bezduchá atrapa, která se nechala zotročit vlastním nástrojem rozumem.

Celý článek: Co je to vlastenectví?

Čteme dnes ve zprávách různě, že "Nenávist vůči Romům a muslimům v ČR roste..." apod. A víte proč rozumáři a materialisté nevědí co s tím? Proč neznají příčinu ani řešení? Protože ve své zvrhlé domýšlivosti se stavějí nad zákony stvoření a vedou tak lidstvo do záhuby. Kdyby zůstali lidmi, tak by znali jeden z nejdůležitějších zákonů stvoření - zákon přitažlivosti stejnorodého. Tento zákon se v celém stvoření projevuje (mezi lidmi) jako kastovnictví. Na zemi jsme měli tyto zákony poznat a nainstalovat do svého života. Ve všech úrovních jsou pohromadě jen stejně zralí lidští duchové, což jediné je zárukou harmonie. To jen na zemi nebezpečná sekta materialistů chce obcházet tyto zákony. Nikdy nebude společnost fungovat, když se budou méně zralí lidé (špindírové apod.) násilím míchat mezi zralejší lidí. Nakonec tito zralejší budou sami prchat z takové společnosti. Z toho vyplývá, že dnešní hromadná migrace je vlastně jistá cesta do záhuby. Pokud si lidé nezačnou volit do vedení normální lidi, kteří respektují zákony stvoření, tak záhuba je jistá. 

Tak nemohlo to být nyní jiné, než že nastaly stranické boje nejodpornějšího druhu a stupňují se až k vlastnímu zhroucení, protože strany v neznalosti zákonů stvoření stojí také na falešném základě, a proto nikdy nevedou k harmonii. Jako výkvět veškerého plevele ve stranictví vyrůstají noviny, které ve štvavé nesvědomitosti otravují i tu část lidstva, která chce jít bezstarostně svou cestou. Tyto listy snaží se vzájemně předstihnout v nezřízeném druhu, protože v naléhající síle Světla musí nyní ukázat všechnu prázdnotu, všechno falešné úsilí, které se v nich skrývá! A také to ukazují! Vtiskují si takovou pečeť, která je jich hodna, kterou již nezmění a nemohou ji setřít, když nadejde pro lidi hodina osvícení ve vlastním prožití, vlastním poznání! Pak nejde to vrátit zpět tam, kde to zašlo příliš daleko a kde to proto samo znemožňuje obrat. Tak i zde přichází následkem vlastního zavinění pád a sebezničení. Avšak když potom všechny strany podle svatých zákonů tohoto stvoření se ve stoupající činnosti vyžijí až k smrti, tak jako nejbližší následek odumře také největší část novin, protože pak nebudou mít svým čtenářům co nabídnout, když se závistí, nenávistí a s nepřátelstvím zlomí se jejich základ, protože pouze v tomto močálu mohly dojít k takovému rozkvětu. S dobrou půdou je jim vzata možnost života.

Celý článek: Kastovnictví, uspořádání společnosti

Moc soudní

Moc soudní   Systém soudnictví je založen na struktuře soudů okresních (zřízení soudních okresů, neplést si se správními okresy), odvolacích krajských soudů (zřízení soudního kraje), Nejvyššího soud...

Volební systém

Volební systém   Volby v České spolkové republice jsou povinné pro každého českého občana staršího 21 let. První volby se konají uvnitř každého jednotlivého profesního stavu a volí se grémium stavu...

Exekutiva

Exekutiva   Spolkový president, volený v tajných volbách dvoukomorovým spolkovým Parlamentem na zákonem danou dobu, je současně předsedou ústřední spolkové vlády. Členové vlády – nemusejí být členy ...

8) Armáda a bezpečnost

Armáda a bezpečnost   Ministr vnitra spolkové vlády řídí bezpečnostní aparát (četnictvo), jehož organizační struktura má celoplošnou působnost, tj. plošně po celé republice, včetně ostrahy hranic. K...

Zemské sněmy

Zemské sněmy   Čechy, Morava, Slezsko, Praha mají svoje jednokomorové Zemské sněmy, do nichž jsou voleni zástupci profesních stavů, žijící v té které zemi. Politicky jsou podřízeni Ústavě České spol...

7) Zahraniční politika

Zahraniční politika ČSR   Český stát musí být v rozhodování o svých záležitostech plně suverénní; na jakoukoliv provokaci ze strany zahraničních institucí či různých velvyslanectví apod. je třeba rá...

Spolkový parlament

Stavovský parlament   Spolkový parlament   Jako nejvyšší zastupitelský orgán legitimizuje stavovskou společnost Českého spolkového státu, řídí jeho politickou strategii v Evropě; je zastoupen jedn...

6) Zemědělství a soběstačnost

Zemědělství a soběstačnost   V první řadě okamžitě začít obnovovat potravinovou soběstačnost, protože v tu chvílí kdy se vydáme na svou vlastní svobodnou cestu se všichni prozápadní devianti postaví...

Více z: Stavovský stát Program K zamyšlení